Social Values

Sosiale verdier

Mangfold, kunnskap, rettferdighet, læring, helse og aktivitet er fokus for oss i Visit Narvik når vi snakker om sosiale verdier. Både internt og eksternt. Egenskaper, holdninger og standarder er verdier som styrer våre handlinger internt. Gjennom disse bestemmer vi hva som er akseptabelt eller ikke på arbeidsplassen, hva som er ønskelig eller ikke ønskelig, og hva som skal gjøres eller ikke gjøres. Medbestemmelsesrett, åpenhet, delingskultur, kompetanseheving og HMS-arbeid er viktige tiltak å arbeide med, derfor har vi årlige rutiner for forbedring av arbeidsmiljø, miljø- og klimatiltak nedfelt i en egen Handlingsplan

Når det gjelder bærekraftig utvikling av reiselivet på destinasjonen, jobber vi med å styrke de sosiale verdiene gjennom å ivareta livskvaliteten i lokalsamfunnet. De som bor her skal selvsagt også ha tilgang til aktiviteter og opplevelser, og det gjelder alle uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. På samme måte er det viktig å få lokalsamfunnet og innbyggerne engasjert i planlegging, beslutningstaking og utvikling av det lokale reiselivet. Vi skal påvirke til å styrke kvaliteten på reiselivsjobber både direkte og indirekte, inkludert lønnsivå og arbeidsforhold uten diskriminering. Derfor gjennomfører vi innbyggerundersøkelser og medlemsundersøkelser hvert andre år.

Som destinasjonsselskap er det også viktig å jobbe med gjestetilfredshet, vi skal sørge for trygge opplevelser, som gir berikelse for alle turister, og som alle kan delta på, uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer. Derfor utfører vi årlige gjesteundersøkelser.

De 10 prinsippene for bærekraftig reiseliv er en viktig rettesnor for utviklingen av reiselivet i Narvikregionen, Derfor er FNs bærekraftsmål nummer 3; God helse og livskvalitet et av de viktigste bærekraftsmålene vi jobber med.