Arctic Kids

Strategier og retningslinjer

Visit Narviks strategi 2030

 • "Best of the Arctic" er Visit Narviks visjon. Visjonen for selskapet og regionen er å tilby opplevelser som er "Best of the Arctic" til de riktige kundene.
 • Vårt hovedmål er økt verdiskaping i hele regionen, med delmål vekst i antall helårlige arbeidsplasser samt nyetableringer i opplevelsesnæringen.
 • Innsatsområdene våre er markedsføring, attraksjonsutvikling og pakketering, distribusjon og salg, og kompetanseutvikling.
 • Visit Narviks formål er gjennom fellestiltak bidra til en bærekraftig vekst og utvikling av opplevelsesnæringen i Narvikregionen.

 

Masterplan for Narvik som reisemål 

Narvik som reisemål har siden 2003 strukturert arbeidet med utvikling av reiselivsnæringen gjennom Masterplaner. De første planene ble iverksatt i form av tiltak i 2004 og evaluert i 2008/09, men man fikk ikke da finansiert de mest kostnadskrevende tiltakene i den reviderte planen.
Etterdønninger etter covid-19 pandemien, at Narvik har fått status som «Bærekraftig reisemål» og kommunesammenslåing i 2020, er bakgrunnen for at Masterplan for Narvikregionen, nå er revidert. Masterplanen omfatter i denne sammenheng Narvik, Gratangen, Lavangen og Bardu kommuner. I arbeidet med revidering av planen har en gjennomgående holdning vært «å gå fra tilrettelegging til høsting». Dette i forståelsen av at næringen i regionen har behov for økt helårstrafikk, og at en gjennom Masterplanen vil tilrettelegge for dette innenfor rammene av en bærekraftig reiselivsutvikling. Prosessen for revidering av Masterplanen for Narvikregionen har vært inkluderende der næringsaktører, innbyggere og andre interessenter er tatt med på råd og gitt innspill underveis i arbeidet.

Den nye Masterplanen "Narvik 2035" kan lastes ned her.

Masterplanen fra 2003 finner du her.

 

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-2022

 • Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. 
 • Visjon: En vekstkraftig region med en attraktiv by.
 • Hovedmål: Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.
 • Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2022 er: 
  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft 

 

Håndbok for ansvarlig markedsføring - retningslinjer 

 • Ansvarlig markedsføring handler om å ha et bevisst forhold til hvem man inviterer, hva man inviterer til og hvordan vi vil at gjestene skal oppføre seg. Det er viktig å balansere mellom inspirasjon og informasjon.
 • Ansvarlig markedsføring innebærer å gi et realistisk bilde av reisemålet og tilbudene som finnes, og ikke skape urealistiske forventninger blant turister og besøkende.
 • I all kommunikasjon om reisemålet skal destinasjonsselskapet, reiselivsbedrifter og reiselivsaktører ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. Ansvarlig markedsføring er en transparent måte å kommunisere sitt reisemål på. Sentrale verdier er autentisk, ansvarlig og kvalitet.
 • Ansvarlig markedsføring bidrar til å sikre bærekraftig utvikling av Narvikregionen som reisemål, styrker attraksjonskraften og konkurranseevnen på lang sikt, og øker bevisstheten blant turister og besøkende om viktigheten av ansvarlig adferd og bærekraftige miljøtiltak.
 • Se retningslinjer i vår håndbok i lenken over