Arctic Kids

Strategier og retningslinjer

Visit Narviks strategi 2030

 • "Best of the Arctic" er Visit Narviks visjon. Visjonen for selskapet og regionen er å tilby opplevelser som er "Best of the Arctic" til de riktige kundene.
 • Vårt hovedmål er økt verdiskaping i hele regionen, med delmål vekst i antall helårlige arbeidsplasser samt nyetableringer i opplevelsesnæringen.
 • Innsatsområdene våre er markedsføring, attraksjonsutvikling og pakketering, distribusjon og salg, og kompetanseutvikling.
 • Visit Narviks formål er gjennom fellestiltak bidra til en bærekraftig vekst og utvikling av opplevelsesnæringen i Narvikregionen.

 

Masterplan for Narvik som reisemål

 • Narvik har hatt egen Masterplan siden 2003.
 • Nå i 2023 pågår prosessen med revidering av planen. Visit Narvik har prosjektledelse og jobber i tett samarbeid med kommunen og næringen, samt lokal innbyggerforankring med revideringsprosessen.
 • Ny Masterplan står ferdig senest høsten 2023 og vil da legges ut her.

 

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2018-2022

 • Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. 
 • Visjon: En vekstkraftig region med en attraktiv by.
 • Hovedmål: Skape ny aktivitet og næring som øker antallet sysselsatte og innbyggere i regionen.
 • Prioriterte satsingsområder for Ofoten i perioden 2018 - 2022 er: 
  • Grønn transport, logistikk og infrastruktur
  • Forsvaret
  • Reiseliv
  • Blå næringer
  • Fornybar energi/kraft 

 

Håndbok for ansvarlig markedsføring - retningslinjer 

 • Ansvarlig markedsføring handler om å ha et bevisst forhold til hvem man inviterer, hva man inviterer til og hvordan vi vil at gjestene skal oppføre seg. Det er viktig å balansere mellom inspirasjon og informasjon.
 • Ansvarlig markedsføring innebærer å gi et realistisk bilde av reisemålet og tilbudene som finnes, og ikke skape urealistiske forventninger blant turister og besøkende.
 • I all kommunikasjon om reisemålet skal destinasjonsselskapet, reiselivsbedrifter og reiselivsaktører ta hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi. Ansvarlig markedsføring er en transparent måte å kommunisere sitt reisemål på. Sentrale verdier er autentisk, ansvarlig og kvalitet.
 • Ansvarlig markedsføring bidrar til å sikre bærekraftig utvikling av Narvikregionen som reisemål, styrker attraksjonskraften og konkurranseevnen på lang sikt, og øker bevisstheten blant turister og besøkende om viktigheten av ansvarlig adferd og bærekraftige miljøtiltak.
 • Se retningslinjer i vår håndbok i lenken over